Általános szerződési
feltételek

2021.04-től 2022.05.08-ig lévő általános szerződési feltételek az alábbi linken elérhető el: (link)

2022.05.09-től 2022.06.02-ig lévő általános szerződési feltételek az alábbi linken elérhető el: (link)

KÉSZÜLÉK VÉDELMI SZOLGÁLTATÁS TÖRÉS, BELSŐ MEGHIBÁSODÁSOK, ÁZÁS, TELJES MEGSEMMISÜLÉS ESETÉRE

ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Tartalom

1. A Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások ismertetése
2. A Szolgáltató adatai 
3. A tárhelyszolgáltató adatai 
4. Fogalmak 
5. Felhasználási feltételek 
5.1 Felelősség 
5.2 Szerzői jogok 
6. A szerződés létrejötte 
6.1 A szerződésre vonatkozó általános szabályok 
6.2 A weboldalon található információk 
6.3 Szolgáltatások 
6.4 A szerződéskötés menete 
6.4.1 Regisztráció a weboldalon 
6.4.2 Megrendelés menete
7. A szolgáltatás teljesítése
7.1 1 éves szerződés feltételei
7.2 2 éves szerződés feltételei
7.3 A szolgáltatás további feltételei 
7.4 Kivételek 
7.5 Szolgáltatás nyújtás az Európai Unió egyéb tagállamaiban
7.6 Fizetés 
7.7 Kár esetén a szolgáltatás igénybevétele érdekében az Ügyfél által elvégzendő technikai lépések
7.8 Korlátozások 
7.9 Védelmi szolgáltatás díja 
7.10 A szerződés módosítása, elállás 
7.11 Szavatosság 
7.12 Panaszok kezelése 
8. Reklámok, hírlevelek, rendszerüzenetek 
9. Egyéb rendelkezések 
9.1 Nyelv 
9.2 Irányadó jog, eljáró bíróság
9.3 Az ÁSZF módosítása 
9.4 Technikai korlátok 
9.5 Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelek 
9.6 Adatvédelem 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a www.qprotectionpro.hu weboldalt üzemeltető
QProtection Protect Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) által a weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél), valamint a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).
Az infrastruktúra biztosításában (szerver- és tárhelyszolgáltatás) részt vesz a Websupport Magyarország Kft. (a továbbiakban: Tárhelyszolgáltató).

1. A Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások ismertetése.

A Szolgáltató a weboldalon keresztül készülék védelmi szolgáltatást értékesít a regisztrált Ügyfelek részére.
A www.qprotectionpro.hu oldalon értékesített szolgáltatás nem biztosítás, hanem egy védelmi szolgáltatás, ami kár esetén kedvezményes készülék cserét és készülék javítást tesz lehetővé.

2. A Szolgáltató adatai

Cégnév: QProtection Protect Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a cég rövidített elnevezése: QProtection Protect Zrt.)
Székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8 1/2
Képviselő neve: Bándli Renátó
Cégjegyzékszám: 01-10-142082
Cégbejegyzés kelte: 2022. 10. 28.
Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 32121012-2-41
Telefon: +36 30 157 5711
E-mail: info@qprotectionpro.hu
Weboldal: www.qprotectionpro.hu

3. A tárhelyszolgáltató adatai

Cégnév: Websupport Magyarország Kft.– szerver, tárhelyszolgáltatás
Székhely: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.
Cégjegyzékszám: 01-09-381419
Adószám: 25138205-2-41
E-mail: info@ezit.hu
Telefonszám: +36 1 700 40 30
Weboldal: https://ezit.hu

4. Fogalmak

Védelmi szerződés: a megrendelésből, a jelen általános szerződési feltételekből és a szolgáltató által a megrendeléskor megküldött egyedi szerződésből áll (a továbbiakban: Szerződés)
Védelmi Esemény: a szolgáltatónak a megrendelő felé fennálló, a Szerződés szerinti szolgáltatási kötelezettségét kiváltó esemény. A Szerződés értelmében védelmi esemény a törés, belső meghibásodások, ázás, teljes megsemmisülés. Védelmi szolgáltatás nem terjed ki a készülék működését nem befolyásoló külső esztétikai sérülések: pl. kijelző, hátlap karcok, ház sérülések. A védelmi szolgáltatás nem tartalmazza alapesetben a lopási eseményt, ezt a szolgáltatást felár ellenében (5.900 Ft) lehet választani. A szolgáltató szolgáltatási kötelezettségét kiváltó azon események vagy események láncolata, amelyek egyszerre vagy közvetlenül egymást követően következnek be, és ugyanazon megrendelő egyazon Készülékét vagy több Készülékét érintik, egy védelmi Eseménynek minősülnek.
Védelmi időszak: adott Ügyfél Szerződés szerinti védelmi jogviszonyának időszaka, amely a szerződéskötéskor kezdődik (kezdő nap) és a szerződésben meghatározott idő lejártáig tart.
Ügyfél: az a természetes vagy jogi személy, aki / amely a szolgáltatóval Szerződést kötött, és akit ennek alapján a Szolgáltató a rendszerében nyilvántart.
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) bek. 3. pont)
Készülék: a Szerződéssel regisztrált IMEI vagy sorozatszámmal rendelkező készülék.
Kedvezmény: az az összeg, amelyet a védelmi esemény vonatkozásában a szolgáltató elenged a javítás összegéből az Ügyfél részére. A kedvezmény összegét az Ügyfél által választott csomag alapján a védelmi szolgáltatás leírását tartalmazó dokumentum és az általános szerződési feltételek tüntetik fel.
Kedvezménnyel csökkentett összeg: Az az összeg, amely, ha nem lehetséges a készülék javítása, a szolgáltató készülékcserét javasolhat. Elfogadás esetén a készülék árából levonjuk a kedvezményt, amit a szerződő köteles megfizetni a szolgáltató részére.

5. Felhasználási feltételek

5.1            Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

5.2            Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

6. A szerződés létrejötte

6.1            A szerződésre vonatkozó általános szabályok

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Weboldalon keresztül történik, és a Felek között jön létre. A Weboldalon történő megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak.
A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
A Szolgáltató és az Ügyfél között a szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató az Ügyfélhez intézett, elfogadásra vonatkozó kifejezett nyilatkozatával az Ügyfél megrendelését elfogadja. A szerződés olyan feltételekkel jön létre, ahogyan azt a Szolgáltató az Ügyfélnek a megrendelést követően visszaigazolta.
A Felek között létrejött szerződés interneten kötött, de nem aláírt (írásba foglalt) szerződésnek minősül, melynek tartalmát a Szolgáltató archiválja és a létrejöttét követő 5 évig őrzi, így utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.
A Szolgáltató fenntartja jogát jelen ÁSZF egyoldalú módosítására.
Az Ügyfél felelős az általa a regisztráció során, illetve a megrendelés leadásakor megadott adatok valóságáért és pontosságáért.

6.2           A weboldalon található információk
A Weboldalon a szolgáltatásról megjelenő részletes információk (pl. árak) tájékoztató jellegűek.
A Weboldalon található árak bruttó árak, melyek a jogszabály alapján felszámítandó áfa-t tartalmazzák.

6.3           Szolgáltatások
A weboldalon mobiltelefonokra vonatkozó védelmi (készülékbiztosítási) szerződés megkötésére van lehetőség.

6.4           A szerződéskötés menete
A Szerződés a szolgáltató és az Ügyfél online vagy írásbeli megállapodásával jön létre.
Az Ügyfél a következő módokon köthet Szerződést: Újonnan megvásárolt Készülék értékesítésével egy időben személyesen írásban, a szolgáltató kijelölt üzleteiben, vagy használt készülék esetén online, a www.qprotectionpro.hu internetes oldalon

6.4.1            Regisztráció a weboldalon
A www.qprotectionpro.hu oldalra történő regisztráció önkéntes és ingyenes. Az Ügyfél a regisztráció során megadja a kért személyes adatokat, majd ezek elküldésével véglegesíti a regisztrációját. A személyes adatok kezelésére vonatkozóan a Szolgáltató részletes adatvédelmi tájékoztatóval rendelkezik, melyet az Ügyfél a regisztrációt megelőzően megtekinthet a weboldalon. A regisztrációt csak azután véglegesítheti az Ügyfél, hogy nyilatkozott arról, hogy az adatvédelmi tájékoztatást, valamint jelen ÁSZF-et elolvasta, és ezek tartalmát elfogadja.
A regisztráció feltétele a regisztrációs adatlap pontos, teljes, és időszerű adatokkal való kitöltése, valamint a feltételek megismerése és elfogadása.
A regisztráció során megadott jelszó titokban tartása az Ügyfél felelőssége.
A regisztrációt követően a Szolgáltató egy megerősítő linket küld a megadott e-mail címre, az erre való kattintás után válik hitelessé a regisztráció a Szolgáltató rendszerében.
A sikeres regisztrációt követően a belépési jelszó és további személyes adatok (telefonszám, szállítási cím, számlázási cím) a belépés után kitölthetőek és módosíthatók. Hamis felhasználói profilokat tilos az oldalon létrehozni! Kérdéses esetekben a Szolgáltató kérheti a felhasználót személyes adatainak igazolására, a névhasználat jogszerűségének igazolása céljából. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor figyelmeztetés nélkül a jogszerűtlen regisztrációkat törölje, vagy felfüggessze.
Az Ügyfél e-mailben kérheti a Szolgáltatótól a felhasználói fiókja törlését, melyet a Szolgáltató 5 munkanapon belül teljesít. A Felhasználói fiók törlésétől függetlenül a Szolgáltató köteles azon adatok megőrzésére, melyek esetében ezt jogszabály írja elő számára.
Regisztrált fiókjába belépve az Ügyfél bármikor megtekintheti szerződését, számláit.

6.4.2           Megrendelés menete:
A weboldalon a „védelem igénylése” gombra kattintva kiválasztható a készülék típusa, állapota, valamint beállítható a szerződés időtartama és a fizetési periódus, illetve kiválaszthatók az esetleges extra szolgáltatások.
A ,,következő” gombra kattintva meg kell adni a készülék IMEI számát, valamint feltölteni a készülék bemutatásához szükséges fotókat. Ezután a „megrendelés” gombra kattintva véglegesíthető a megrendelés.
A megrendelésről a regisztráció során megadott e-mail címre automatikus visszaigazoló üzenet érkezik. A visszaigazoló e-mail-ben az Ügyfél megtalálja a rendeléssel kapcsolatos információkat.
Az összeget 1-3 munkanapon belül (közleményben a megrendelés számmal) kell az Ügyfélnek kiegyenlíteni a Szolgáltató felé. (Fizetési módok: átutalás, PayPal, Stripe, kriptovaluta)
A kiegyenlítést követően 1-3 munkanapon a Szolgáltató megküldi a szerződést az Ügyfél részére. (A szolgáltatás a befizetés és a megfelelő készülék bemutatás pillanatától indul.)
Amennyiben az Ügyfél a megrendelését hibásan adta le, haladéktalanul jeleznie kell ezt a Szolgáltatónak e-mailben vagy telefonon. A leadott megrendeléseket kizárólag a Szolgáltató tudja módosítani a megrendelő kérésére!

7. A szolgáltatás teljesítése:

Minden eseménynél a javítására vagy készülékcserére minimum 15, legfeljebb 30 nap áll szolgáltató rendelkezésére.
A díj megfizetése ellenében a szolgáltató kedvezményt biztosít a készülék javításának árából az Ügyfél részére a választott csomag szerint.
Amennyiben nem lehetséges a készülék javítása, a szolgáltató készülékcserét javasolhat. Elfogadás esetén a készülék árából levonjuk a kedvezményt, amit a szerződő köteles megfizetni a szolgáltató részére.
A jelen Szerződés szerinti védelmi szolgáltatás a szerződő által a megállapodásban választott csomagtól függően a következő eseményekre terjed ki:
1 éves szerződés: 3 esemény tekintetében érvényes
2 éves szerződés: 3 esemény tekintetében érvényes

7.1           1 éves szerződés feltételei:
– 25 %-os önrész minden javítás (javítás összegének a 25%-a) – ahol a Védelmi esemény tekintetében egy esemény történik adott készülék tekintetében)
– 35%-os önrész azon javítás vagy készülék csere esetében – ahol több esemény vagy eseményláncolat történik adott készülék tekintetében)
Védelmi események:
• Folyadék- és vízkárok
• Véletlenszerű károsodás (véletlen leejtés, személyt érintő balesetben a telefon is sérül, stb)
• Belső meghibásodás
Új és használt készülékre (2 éves korig) egyaránt kiterjed a védelem.
Összesen 3, azaz három védelmi eseményre érvényes a védelem a megállapodásban leírt napig, azzal, hogy javításra 2 alkalommal, készülékcserére 1 alkalommal, míg lopási eseményre kötött külön opció esetén 1 alkalommal lehet felhasználni. Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy a védelmi események számának kimerítését követően a szerződés megszűnik.

7.2           2 éves szerződés feltételei:
– 25 %-os önrész minden javítás (javítás összegének a 25%-a) vagy készülék csere esetében – ahol a Védelmi esemény tekintetében egy esemény történik adott készülék tekintetében)
– 35%-os önrész azon javítás vagy készülék csere esetében – ahol több esemény vagy eseményláncolat történik adott készülék tekintetében)
Védelmi események:
• Folyadék- és vízkárok
• Véletlenszerű károsodás (véletlen leejtés, személyt érintő balesetben a telefon is sérül, stb)
• Belső meghibásodás
Új és használt készülékre egyaránt kiterjed a védelem.
Összesen 3, azaz három védelmi eseményre a megállapodásban leírt napig, azzal, hogy javításra 2 alkalommal, készülékcserére 1 alkalommal, míg lopási eseményre kötött külön opció esetén 1 alkalommal lehet felhasználni. Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy a védelmi események számának kimerítését követően a szerződés megszűnik.

7.3           A szolgáltatás további feltételei
A szolgáltató egy adott védelmi fedezetbe vont készülékre 1 év védelem esetén 365 naptári nap alatt legfeljebb 2 kedvezményes javítást, illetve 1 kedvezményes készülékcserét, a 2 év védelem esetén 730 naptári napon belül 2 kedvezményes javítást és 1 kedvezményes készülékcserét biztosít az Ügyfél részére. Készülékcsere esetében a régi készülék paramétereivel és állapotával azonos készüléket biztosít a Szolgáltató, amire 3 hónap garanciát vállal.
A védelmi szolgáltatás kizárólag arra a készülékre érvényes, amelynek IMEI vagy sorozatszáma regisztrálva lett a megrendelés során.
A Szolgáltató a védelmi szolgáltatásban leírt javítást csak gyári vagy gyárival megegyező minőségű alkatrésszel vállalja az Ügyfél részére és ennek a javításnak a kedvezménnyel levont árát a csomagban foglaltak szerint kell megfizetnie az Ügyfélnek a Szolgáltató részére.
A készülék javítást vagy készülék cserét kizárólagos partnerünk, az iDevice Kft végzi. (1054 Budapest, Honvéd u. 8 1/2)
Megállapodás minta: www.keszulekbiztositas.hu/javitasimegallapodas.pdf
Az eseménynél a Szolgáltató minden esetben futárt küld a készülékért, amelynek költsége az Ügyfelet terheli. (2x 2500Ft futárköltség).

7.4            Kivételek
A Szerződés hatálya az alábbi eseményekre nem terjed ki:
• A készüléken tárolt adatok helyreállítására
• A telefon sim kártyájára és azon tárolt adatokra
• Ha csak felületi vagy esztétikai sérülés keletkezett a készüléken, amely a működését nem befolyásolja
• Más szervizben történő javítás kifizetésére
• Javíthatatlanság esetén a védelmi díj visszafizetésére
• Díjmentes javításra
• Ingyenes készülékcserére
• Egyéb a megállapodásban és az általános szerződési feltételekben fel nem tüntetett eseményekre

A védelmi szolgáltatás területi hatálya nem kerül korlátozásra. Abban az esetben, amennyiben a szerződéses esemény Magyarország határain kívül történik, úgy a készülék továbbításáról a javító partnerhez a megrendelőnek kell gondoskodnia.

7.5              Szolgáltatás nyújtás az Európai Unió egyéb tagállamaiban:
Szolgáltató a szolgáltatás megrendelése során a honlap használata tekintetében nem különbözteti meg a Magyarország területén és az Európai Unió más tagállamába tartozó megrendelőket.
A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató Magyarország területén biztosítja a megrendelt szolgáltatás elvégzését/nyújtását.
A szolgáltatás Magyarországon kívüli megrendelésére a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó, a belső piaci szolgáltatásokról rendelkező az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelve (Irányelv) előírásai alapján jelen pont értelmezésében megrendelőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel (székhely, telephely) rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el.
A kommunikáció és a vásárlás nyelve a magyar, vagy az angol nyelv. Szolgáltató nem köteles a megrendelő tagállama szerinti hivatalos nyelven kommunikálni megrendelővel. Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás tekintetében kizárólag a magyar (nemzeti) jogban előírt szabályozásnak/követelményeknek kell megfeleljen.
Szolgáltató eltérő rendelkezés hiányában a magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden szolgáltatás nyújtása esetében.
Az Ügyfél a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

7.6            Fizetés
Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés a szolgáltató által meghatározott pénznemben valósul meg (Euro/Forint). Szolgáltató visszatarthatja a készülék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a szolgáltatás árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén megrendelő a tagállama szerinti pénznemben utalja el a díjat (szolgáltatás díja és szállítási díj) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt szolgáltató nem kapja meg teljes mértékben a díjat).
Amennyiben előbbiek figyelembe vételével a szolgáltatás díja nem került teljes mértékben kifizetésre, úgy szolgáltató a díj kiegészítésére hívhatja fel az Ügyfelet. Szolgáltató a nem magyarországi Ügyfelek számára is a magyar vásárlókat megillető átadási/átvételi lehetőségeket biztosítja az ÁSZF-ben meghatározottak szerint. Amennyiben az Ügyfél a díj teljes összegét/vagy részletét (havi díj) nem fizeti meg az előre meghatározott időpontig, szolgáltató a szerződést indokolás nélkül felmondja.

7.7            Kár esetén a szolgáltatás igénybevétele érdekében az Ügyfél által elvégzendő technikai lépések:
a) A készüléken minden olyan biztonsági beállítás kikapcsolása, melyek akadályozhatják a technikust és a szakszervizt abban, hogy teljes körűen megvizsgálhassák, kijavíthassák és tesztelhessék a készüléket. Android-os készüléknél lépjen ki a Google fiókból, Apple termékeknél kapcsolja ki a Find my iPhone / Keresés opciót (segítséget itt talál), semmilyen módon ne legyen jelszóval vagy kóddal védve a készülék, stb.
b) A készülékben ne hagyjon se SIM kártyát, se memóriakártyát, mert ezekért felelősséget a Szolgáltató nem tud vállalni! FONTOS: A készüléken lévő adatok minden esetben elvesznek! Amennyiben fontos adatok vannak a készüléken, kérjük, hogy a visszaküldés előtt csináljon biztonsági mentést.
c) Amennyiben a szakszerviz adatokat talál a terméken, azokat automatikusan, azonnal törli.
d) A szerviz a védőfóliát eltávolítja a készülékről, így azt a Szolgáltatónak nem áll módjában visszaküldeni.
e) A megrendeléshez a mellékelt űrlap kitöltése szükséges, azt kinyomtatva kell mellékelni a készülékhez. Amennyiben nem áll módjában nyomtatni, egy papírra írja le a kért adatokat, és azt mellékelje.
f) A készüléket jól csomagolja be egy biztonságos dobozba (ne a készülék gyári dobozába), gyári tartozékok nélkül. A nem megfelelő csomagolásból adódó sérülésekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!
g) A készülék javítása utáni visszaküldése a partner futárszolgálatunkkal (GLS, DPD) történik.
h) A készülék javítási időtartamát a javítást végző szakszerviz határozza meg.
i) A javítás elkészültékor a Szolgáltató e-mailben értesíti az Ügyfelet és tájékoztatást kér, hogy a készüléket mikor, és hova küldheti. Ezért fontos, hogy személyes adatait megfelelő módon és valós adatokkal adja meg a Szolgáltató számára a „Szolgáltatás megrendelésének menete” menüpont szerinti módon.

7.8            Korlátozások
A szolgáltató nem tartozik felelősséggel:
a) Az olyan javításért vagy cseréért, amelyet a Készülék gyártója, szállítója, forgalmazója vagy értékesítője köteles teljesíteni az őket terhelő, illetve általuk vállalt jótállási/szavatossági kötelezettségek alapján.
b) Az egyszeri külső eseményre nem visszavezethető véletlenszerű károsodásokért, mert ezek használatbeli és/vagy környezeti tényezők által okozott fokozatos elhasználódásnak, sérülésnek, meghibásodásnak tekintendők, és ezért nem tartoznak a fedezetbe;
c) Az olyan kárért, amelyet az alábbi események idéztek elő, vagy amely az alábbi eseményeknek tulajdonítható:
Az alábbi javításokért:
(i) a Készülék kizárólag külső megjelenését érintő olyan károsodás miatti javítás, amely nem befolyásolja a Készülék megfelelő működését;
(ii) a Készülékben vagy annak SIM kártyáján tárolt adatok helyreállítása;
d) Közvetve vagy közvetlenül az alábbi események által okozott kárért:
(i) háború, megszállás, idegen hatalom ellenséges cselekménye (akár hadüzenettel, akár anélkül következik be), polgárháború, lázadás, forradalom, felkelés, katonai hatalomátvétel vagy egyéb hatalombitorlás, államosítás, elkobzás, lefoglalás, illetve a kormány vagy egyéb hatóság általi megsemmisítés;
(ii) ionizáló sugárzás; vagy nukleáris energiahordozó elégetéséből származó, vagy bármilyen robbanásveszélyes, nukleáris szerelvénynek vagy ilyen szerelvény nukleáris alkatrészének radioaktív, mérgező, robbanásveszélyes vagy egyéb veszélyes jellemzőjéből fakadó radioaktív szennyeződés;
(iii) repülőgép vagy egyéb légi eszköz által keltett nyomáshullámok;
e) Azoknak a Készülékeknek a károsodásáért,
(i) amelyeknek az IMEI vagy sorozatszámát már nem lehet azonosítani, és a sérülés természete nem támasztja alá az IMEI vagy sorozatszám megsemmisülését vagy azonosíthatatlanná válását, illetve
(ii) amelyeknek illetéktelenül módosították az IMEI-számát vagy sorozatszámát, vagy ezen illetéktelen módosítást megkísérelték.
f) A szolgáltató belső meghibásodás esetén, nem tartozik felelősséggel:
(i) a Készülékkel együtt értékesített fogyóeszközök (pl. cserélhető akkumulátorok) vagy egyéb tartozékok (pl. töltők, fejhallgatók, kábelek) meghibásodásáért;
(ii) olyan tervezési vagy gyártási hibákért, amelyek miatt a gyártó vagy a terjesztő a Készüléket javításra vagy cserére visszahívta;
(iii) a cserélhető adathordozók (pl. memóriakártyák) és SIM kártyák meghibásodásaiért;
(iv) azon hibákért, amelyek abból adódnak, hogy az eredeti hiba észlelését követően a terméket tovább használtak;
(v) a felmerült költségekre, amennyiben a bejelentett meghibásodás nem található.
g) A szolgáltató nem tartozik felelősséggel, ha a készülékjavítását már más szerviz megkezdte és nem gyári állapotú az adott készülék.

7.9            Védelmi szolgáltatás díja
A szolgáltatás díja a szolgáltató védelmi szolgáltatásának ellenértéke. A védelmi szolgáltatás szerződés éves díjfizetésű. Az éves díjat a szerződő, mint megrendelő fizeti meg a szolgáltatónak választása szerint 1 vagy 2 éves időtartamra.
A védelmi szolgáltatás tekintetében megrendelőnek lehetősége van a védelmi szolgáltatás díját havi vagy negyedéves konstrukcióban megfizetni választása szerint. A havi és negyedéves díjfizetés feltételei, módja:
a.) az Ügyfél köteles a szerződéskötéskor egy egyszeri fix szerződéskötési díjat (4990.-Ft) és egy havi kezdő részletet megfizetni.
b.) Havi díj fizetése 12 vagy 24 hónapra, melynek összege a regisztrált készülék típusához igazodóan kerül megállapításra az egyedi szerződésben.
c.) Negyedéves díj fizetése 12 vagy 24 hónapra, melynek összege a regisztrált készülék típusához igazodóan kerül megállapításra az egyedi szerződésben.
d.) Havi és negyedéves díj fizetése esetén az Ügyfél vállalja, hogy állandó beszedési megbízás útján biztosítja a havi vagy negyedéves díj megfizetését bankszámlájáról (Paypal vagy Stripe rendszerén keresztül történő fizetéssel).
Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatás díját havi vagy negyedéves részletekben teljesíti, azonban díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget és késedelembe esik, úgy Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és a szerződés határozott idő lejárta előtti megszűnésére tekintettel kötbérként 12 hónapra kötött szerződés esetében 10 havi, 24 hónapra kötött szerződés esetében 20 havi díjat megfizettetni az Ügyféllel.

7.10             A szerződés módosítása, elállás
A Szerződés a megkötését követően ingyenesen módosítható.
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 20. § (2) b) pontja alapján az elállás jogát a fogyasztó a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. Amennyiben a teljesítés megkezdődött, úgy a fogyasztót fenti időtartamon belül a felmondás joga illeti meg.
Az elállás gyakorolható a Kormányrendeletben található nyilatkozat-minta felhasználásával, illetőleg az elállásra vonatkozó más egyértelmű nyilatkozat útján. Az elektronikus úton megküldött elállást a Szolgáltató az érkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül elektronikus levélben visszaigazolja.
A vásárlástól való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a Kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.

7.11             Szavatosság
A szavatossági és jótállási igények intézésére a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók.
A Szolgáltató szavatosságot vállal a weboldal működéséért és folyamatos rendelkezésre állásáért, valamint a Szerződésben meghatározott szolgáltatások nyújtásáért.

7.12            Panaszok kezelése
Az Ügyfelek panaszaikkal írásban, illetve telefonon kereshetik meg a Szolgáltatót, a 2. pontban megadott elérhetőségeken.
Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének elérhetősége:
cím: 1052 Budapest, Városház utca 7.
postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
telefonszám: +36 (1) 328-0185
telefax: +36 (1) 411-0116
Jogvita esetén az illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület, melynek elérhetősége:
cím: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.,
levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.,
e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu,
telefax: +36 (1) 488-2186,
telefon: +36 (1) 488-2131.
Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosagok.hu honlapon.

8. Reklámok, hírlevelek, rendszerüzenetek

A Szolgáltató jogosult az Ügyfél részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben az Ügyfél a weboldalon tett látogatása során a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy az Ügyfél által a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak. Az Ügyfél az önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően az Ügyfél részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli az Ügyfél adatait a hírlevélre feliratkozott Ügyfelek adatai közül.
A Szolgáltató jogosult a szolgáltatással kapcsolatos rendszerüzeneteket küldeni az Ügyfelek részére a Szerződés fennállása alatt.

9. Egyéb rendelkezések

9.1             Nyelv
A jelen ÁSZF és az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések magyar és angol nyelven érhetőek el, azzal, hogy eltérő értelmezés esetén a magyar nyelvű szövegezés az irányadó.

 

9.2            Irányadó jog, eljáró bíróság

A jelen Szerződésre a magyar jog az irányadó. A felek a Szerződésből és az annak megkötését megelőző tárgyalásokból eredő, azokon alapuló vagy azokkal kapcsolatos – így különösen a Szerződés érvényességével, hatályával, teljesítésével, megszegésével, felmondásával vagy értelmezésével összefüggő – jogviták esetén az illetékes magyar bírósághoz fordulhatnak.

 

9.3            Az ÁSZF módosítása

A szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor jogosult módosítani. A szolgáltató erről köteles az Ügyfeleket a tervezett módosítások hatályba lépését legalább 30 naptári nappal megelőzően írásban értesíteni. Amennyiben az Ügyfél a módosítást elfogadja, illetve nem nyilatkozik a megváltoztatott rendelkezésekkel kapcsolatban, a módosítás hatálybalépésétől kezdve az új feltételeket kell alkalmazni. Amennyiben az Ügyfél nem fogadja el a módosítást, jogában áll védelmi szerződés jogviszonyát azonnali hatállyal felmondani és a védelmi szolgáltatás díját időarányosan visszaigényelni.

 

9.4            Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre.

 

9.5            Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelek

A jelen Általános Szerződési Feltételek azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy más jogszabály így különösen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, fogyasztónak nem minősülő Ügyfél esetében a Szolgáltató nem köteles alkalmazni.

 


9.6 Adatvédelem
A Weboldalon történő megrendeléssel kapcsolatban a Szolgáltató (mint adatkezelő) az Ügyfél (mint érintett) személyes adatait kezeli. Az adatkezelésre vonatkozóan az Ügyfél elérheti a Szolgáltató részletes adatvédelmi tájékoztatóját itt: (link)

1. számú melléklet

VÉDELMI SZOLGÁLTATÁS FUNKCIÓI ÉS KEDVEZMÉNYEI A MEGRENDELŐ RÉSZÉRE

1éves szerződés esetén
1. Az Ügyfelet készülék javítás vagy csere esetén 25%-os önrész terheli. (Pl: iPhone gyári kijelző csere 100.000 Ft helyett az önrész: 25.000 Ft) – ahol a Védelmi esemény tekintetében egy esemény történik adott készülék vonatkozásában.
2. Az Ügyfelet készülék javítás vagy csere esetén 35%-os önrész terheli. (Pl: iPhone kijelző csere, kamera csere 125.000 Ft helyett az önrész: 43.750 Ft) – ahol a Védelmi esemény tekintetében több esemény vagy eseményláncolat történik adott készülék vonatkozásában.
3. Folyadék- és vízkárokra
4. Véletlenszerű károsodásra, pl a telefon véletlen leejtése és összetörése, vagy személyi baleset miatt a telefon is sérül
5. Belső meghibásodásra
6. Új és használt iPhone, iPad, Watch, Macbook, Samsung, Huawei, Xiaomi készülékre
7. Összesen 3, azaz három védelmi eseményre a megállapodásban leírt napig, azzal, hogy javításra 2 alkalommal, készülékcserére 1 alkalommal, míg lopási eseményre kötött külön opció esetén 1 alkalommal lehet felhasználni. Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy a valamelyik védelmi esemény számának kimerítését követően a szerződés megszűnik.

2 éves szerződés esetén
1. Az Ügyfelet készülék javítás vagy csere esetén 25%-os önrész terheli. (Pl: iPhone gyári kijelző csere 100.000 Ft helyett az önrész: 25.000 Ft) – ahol a Védelmi esemény tekintetében egy esemény történik adott készülék vonatkozásában.
2. Az Ügyfelet készülék javítás vagy csere esetén 35%-os önrész terheli. (Pl: iPhone kijelző csere, kamera csere 125.000 Ft helyett az önrész: 43.750 Ft) – ahol a Védelmi esemény tekintetében több esemény vagy eseményláncolat történik adott készülék vonatkozásában.
3. Folyadék- és vízkárokra
4. Véletlenszerű károsodásra, pl a telefon véletlen leejtése és összetörése, vagy személyi baleset miatt a telefon is sérül
5. Belső meghibásodásra
6. Új és használt iPhone, iPad, Watch, Macbook, Samsung, Huawei, Xiaomi készülékre
7. Összesen 3, azaz három védelmi eseményre a megállapodásban leírt napig, azzal, hogy javításra 2 alkalommal, készülékcserére 1 alkalommal, míg lopási eseményre kötött külön opció esetén 1 alkalommal lehet felhasználni. Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy a valamelyik védelmi esemény számának kimerítését követően a szerződés megszűnik.

Opcionálisan választható védelmi kiegészítő szolgáltatások:

1. 1+1év opció (A kiválasztott 1év mellé + 1év opció vásárlása)
2. Betörésre, Lopásra kiterjeszthető plusz védelem (önrész mértéke 40%).

Majdnem!
5% kedvezmény
7% kedvezmény
10% kedvezmény
Ez nem sikerült
15% kedvezmény
Legközelebb :(
Ajándék átlátszó tok
Máskor!
20% kedvezmény
3% kedvezmény
Ajándék üvegfólia
Forgasd meg & nyerj! ;)

Itt az esélyed, hogy nyerj egy kupont magadnak!

A játékban való részvétellel elfogadod az adatvédelmi tájékoztatónkat.